Opis obsahovej náplne :

04.07.2021

Grafický dizajn a propagačná grafika

a.) Úvod do počítačovej grafiky

- základné pojmy a rozhľad v odbore Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie) Farebné režimy RGB a CMYK Formáty súborov (pre tlač a web)

b.) Teória grafického dizajnu

- čo je to grafický dizajn

- dizajn a vedomie jednotlivca - biologické, kultúrne, sociologické aspekty

- interakcia s okolím - podnet, reakcia, asociácie

- prvky a ich vlastnosti - farba, tvar, veľkosť, povrch, symetria

- nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov - harmónie, kontrasty, línie

- zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov - grafický dizajn

- základné kamene dizajnu - čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor

- pracovné nástroje digitálneho dizajnéra - mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce

- základné pravidlá dizajnu - jednotka, účelnosť, prehľadnosť

c.) Písmo, typografia, layout

- sadzba, písmo a zlom písma a anatómia písma (základné pojmy)

- fonty a ich delenie

- základné typografické prvky

- sadzba textu a druhy sadzby

- typografické pravidlá

- najčastejšie chyby

- psychológia čítania stránky

- rovnováha a vyváženosť textu a grafiky

- rytmus obsahov

d.) Farby a psychológia farieb

- farba vo fyzike

- viditeľné spektrum

- odraz svetla a vnímanie farieb

- miešanie farieb

- farebný priestor RGB a CMYK

- model HSV, LAB a ďalšie

- farby a bitový zápis

- delenie farieb

- farebný kruh a vlastnosti farieb

- vnímanie a delenie farieb

- farebné harmónie

- psychologické pôsobenie rôznych farieb

e.) Grafický dizajn - reklamná a propagačná grafika

- Adobe illustratot (kľúčová aplikácia)

- príkazy a nástroje

- panely a pracovné plochy

- vytvorenie a uloženie prvého dokumentu

- kresliace plátna a práca s nimi

- základné ovládanie dokumentu - lupa, navigátor, ručička

- nástroje Výber, Priamy výber, Kúzelná palička, Laso - úvodné oboznámenie

f.) Základy kreslenia v Illustratore

- základná pojmológia v Illustratore

- vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania

- spájanie ciest

- ponuky nástrojov Základných tvarov

- jednoduché vyfarbenie objektov - výplň a ťah

- vytváranie skupín z objektov

- režim izolácie - práce vnútri skupiny objektov

- zarovnávanie objektov pomocou panelu Zarovnanie

- používanie vodítok a mriežok k rozvrhom

- inteligentné vodítka

g.) Vytváranie vlastných tvarov zo základných tvarov

- vytváranie objektov pomocou paletky Cestár

- režimy tvarov

- vytváranie tvarov pomocou funkcie Živá vektorizácia

h.) Kreslenie nástrojmi pero a ceruzka

- predstavenie nástrojov Pero

- vytváranie rovných a zakrivených čiar - rohové body

- vytváranie kriviek - kotevné body a úsečky

- kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber

- prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera

- kreslenie ceruzkou

- nastavenia vlastností nástroja ceruzka

- vyhladzovanie čiar pomocou nástroja vyhladenie

- základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov

i.) Transformácie a deformácie objektov

- zmena veľkosti objektov na ploche

- zmena veľkosti pomocou matematických metód - panel Transformácie

- práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, - Skosenie, Prevracanie

- práca s efektom Transformovať a nástrojom Ľubovoľná transformácia

j.) Vyfarbovanie

- farebné režimy CMYK a RGB

- základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Farby a Vzorník

- vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok

- dialógové okno Výber farby

- dostupné knižnice vzorníkov v Illustratore

- vytváranie skupín farieb

- panel Výber farieb (Color Guides)

- úprava farieb v kresbe

- maľovanie prechodmi a vzormi

- vytváranie vlastných vzorov

- vyfarbovanie grafiky pomocou funkcie Živá maľba

- panel Kuler

- prefarbovanie grafiky (variácie) pomocou panelu Prefarbenie (Recolor artwork)

k.) Práce s textom

- o textoch v Illustratore -prehľad možností a funkcií

- vytváranie bodového textu

- vytváranie textu v ploche (textový kontajner)

- zoznámenie sa s tokom textov

- nástroj Zvislý text

- nástroj Text na ceste

- základné úpravy textu - vyfarbovanie, formátovanie

- sadzba textov v Illustratore - predstavenie ponuky príkazov Voľby textu na ploche

- stĺpcová sadzba v Illustratore

- pokročilé typografické možnosti pri práci s textami

- vytváranie odstavcových a Znakových štýlov a práca s nimi

- kopírovanie vlastností textu a aplikovanie na iný text

- obtekanie textu okolo objektu na ploche

- vytváranie obrysov z textov

- niektoré efekty a práce s textami - pokrivenie obálkou, efekty štýlov, transformácie

l.) Vrstvy

- koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev

- vytváranie vrstiev a podvrstiev

- vytváranie skupín vrstiev

- zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí

- vyberanie objektov pomocou panelu Vrstiev - zacieľovanie

- zlučovanie a izolovanie vrstiev

m.) Prechody

- panel Prechody a Nástroj Prechod

- tipy prechodov

- vytváranie prechodov kreslením v ploche

- práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov

- aplikácia prechodu na niekoľko objektov

- vytvorenie plynulého farebného prelínania

n.) Maľovanie, stopy

- štetec a jeho nastavenia - predvoľby

- štetec Bol brush

- aplikovanie stopy na ťah štetca pomocou panelu Stopy

- knižnice stôp

- kreslenie a úprava ciest pomocou Štetca

- aplikácia rozsievacích stôp na cesty

- zmena farebných vlastností stôp

- používanie kaligrafických stôp

- používanie stôp so vzorkami

- efekty ponuky Kliky-háky

- vytváranie a ukladanie vlastných stôp

o.) Symboly

- koncept a princíp symbolov v Illustratore

- panel Symboly a vytváranie instancií

- knižnice symbolov

- zrušenie väzby na symbol

- úprava symbolov

- ukladanie vlastných symbolov do knižníc

- symboly pre aplikáciu Flash CS5.5

p.) Efekty

- o efektoch Illustratora a Photoshopu

- aplikovanie efektov na existujúci objekt - galéria Efektov

- úprava nastavení efektov

- úpravy objektu pomocou efektov Pokriviť

- 3D efekty v Illustratore - Obkrúžiť, Vytvlačiť a skosiť

- mapovanie symbolu na objekt 3D

- mapovanie obrázkov Photoshopu

r.) Panel vzhľad a štýly

- sila a výhody panelu Vzhľad

- úprava existujúcich vlastností a efektov objektu v paneli Vzhľad

- pridávanie nových vlastností v paneli Vzhľad

- pridávanie duplikovaných ťahov a výplní

- používanie grafických štýlov

- vytvorenie a uloženie grafického štýlu v paneli Grafické štýly

- práce v paneli Grafické štýly

s.) Kombinovanie vektorovej grafiky s bitmapami

- o základných princípoch vektorových a bitmapových grafík

- vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Illustratore

- vkladanie dokumentov iných formátov (PDF)

- maskovanie a orezávanie bitmapových grafík

- úprava masiek, vytváranie zložitých ciest a masiek krytia

- kombinovanie kresieb, obrázkov a textov - sadzba a koláže v Illustratore

t.) Illustrator a iné aplikácie

- export a import súborov formátu Adobe Illustrator a Photoshop

- úprava naviazaných dokumentov a objektov - panel Väzby

- integrácia Illustratora s aplikáciou Flash CC

- vkladanie natívnych súborov Illustratora do programu InDesign CC

u.) Príprava grafiky pre tlač a web-export

- princíp tlače a tlačových zariadení

- proces zlučovania grafiky v Illustratore počas prebiehajúceho exportu

- rastry, farby a priame farby

- zlučovanie grafík a zlučovanie priehľadnosti

- rastrovanie efektov Illustratora počas tlačovej úlohy

- farebné výťažky a pretlač

- dialógové okno Tlač v Illustratore

- tlač do formátov EPS, PS, PDF

- princípy optimalizácie grafiky pre web

- webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky

- dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia (Save for web and device)

- export webovej grafiky

© 2021
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!